"עלות השחר"- פיצויים למעסיקים ועצמאיים

בתאריך 02/10/2022 יצאה הוראת ביצוע של מיסוי מקרקעין מספר 01/2022 – (קישור) שמסכמת את האפשרויות והזכויות של כל מי שזכאי לפיצויים עקב המבצע.

כמובן כל מה שכתוב פה הוא בגדר הרחבת ידע ודעת ואיננו מהווה יעוץ אישי או פרטי לאף אחד. כל מי שמשתמש במידע הרשום פה הינו על אחריותו בלבד.

הפיצויים הינם לעסקים שניזוקו או עסק שנמצא באזור המיוחד לתקופה שמ- 02.08.2022 ועד 09.08.2022 שזאת בעצם ה"תקופה המזכה" (מבצע "עלות השחר").

ועכשיו ראשית קצת הגדרות:

"אזור מיוחד"– מדובר על האזור הנמצא במרחק של 0 עד 40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ביישוב שנמצא ברשימה המפורטת בתקנות הוראת השעה.

"נזק עקיף" – נזק שנגרם מהמבצע , בתקופה האמורה, בהתאם למסלולים בהוראה, לאחר הוכחת קשר סיבתי בין הנזק למבצע "עלות השחר" , להנחת דעתו של המנהל, ובכל מקרה לא יותר מחישוב הפיצוי על פי אחד המסלולים שנבחרו על ידי הניזוק.

"שווי של נזק עקיף" במסלול שכר– נזק שנגרם למעביד בשל תשלום שכר עבודה לכל יום עבודה ששילם המעסיק בעד יום העדורות של העובד בשל המצב הבטחוני. לגבי עצמאי שהכנסתו היא רק מעסק או משלח יד (לפי סעיף 2(1) לפקודה) – שווי הנזק בעד כל יום העדרות של העובד העצמאי בשל המצב הבטחוני.

"שווי של נזק עקיף" במסלול אדום- רק ביישוב ספר! הפסד או מניעת רווח שנגרם לניזוק כמובן לאחר הוכחה כי מדובר בנזק ישיר כתוצאה מהמבצע "עלות השחר".

מועד ההגשה- עד 02.01.2023 .

תנאי הכרחי להגשת תביעה הינה שהשכר לעובדים שולם בזמן היעדרותם בשל המצב הבטחוני!

מסלול שכר-

מעביד ששילם שכר עבודה לעובדיו על ימי ההיעדרות עקב מבצע "עלות השחר" בתקופה המזכה, כולה או חלקה רשאי להגיש תביעה במסלול זה – ושוב- מודגש- כי רק מעביד ששילם שכר לעובדיו יהיה זכאי להגיש את התביעה!

התנאים לחישוב הפיצוי-ישנם מספר סעיפים שמספיק שהעובד נמצא זכאי או מתאים לאחד מהם – יהיה זכאי המעביד לקבל על אותו עובד את הפיצוי לימי המבצע.

אפשרות 1– אם העובד עובד במוסד חינוך שנסגר בין התאריכים 05.08.2022 ועד 08.08.2022 לכל היותר.

אפשרות 2- בשל השגחה על ילד – בן התאריכים 05.08.2022 ועד 08.08.2022 לכל היותר. נועד לעובדים שנעדרו מהעבודה בגלל הוראה של פיקוד העורף לסגור את המוסד החינוכי בו לומד ילדו, הנמצא ב"אזור המיוחד" (האזור הנמצא במרחק של 0 עד 40 ק"מ) ובלבד שהמוסד החינוכי עצמו נמצא ב"אזור המיוחד" ובתנאי ל-3 סעיפים הבאים במצטבר (כולם):

  • אין במקום העבודה של העובד או בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה עבור הילד.
  • הילד לא מעל לגיל 14.
  • מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
  • הילד נמצא במשמורת ההורה או בחזקתו הבלעדית או שההורה הוא הורה יחיד של הילד.

או

  • בן זוג של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מעבודתו, לצורך השגחה על הילד (נבצר ממנו להשגיח על הילד).

אפשרות 3- מדובר על אדם עם מוגבלות (לפי סעיף 5 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) או שהוא הורה לילד עם מוגבלות כאמור, שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו ובלבד שמתקיימים 2 האפשרויות האלה:

  • מוגבלותו ידועה למעביד או שהוא המציא אישור או תיעוד רפואי המעיד עליה.
  • הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שהמגבלה שלו או של ילדו עליו הוא משגיח מונעת ממנו לפעול על פי הוראות פיקוד העורף בשעת הצורך.

גם כאן מדובר על ימי פיצוי בין 05.08.2022 ועד 08.08.2022 לכל היותר.

אפשרות 4- העובד מתגורר ביישוב שנאסרה הכניסה אליו והיציאה ממנו במהלך התקופה המזכה בשל הוראות פיקוד העורף. באזור זה הפיצוי יהיה בין התאריכים 02.08.2022 – 09.02.2022 .

אפשרות 5- עובד המתגורר באזור שבין 0-7 ק"מ מגבול הרצועה, הפיצוי יהיה עבור הימים 05.08.2022 ועד 09.08.2022 והוא יינתן לשני בני הזוג גם יחד ובלבד שההיעדרות שלהם הייתה עקב המצב הבטחוני.

יש להבהיר כי עובד שנעדר מהעבודה באותם ימי מלחמה עקב חופש או מחלה או כל דבר אחר שאיננו בגלל ימי הלחימה לא יהיה זכאי לפיצוי.

עובד במשרה חלקית – המעסיק יקבל עבורו פיצוי חלקי בהתאם.

יום בו העובד עבד מחוץ לעסק או בביתו לא ייחשב כיום היעדרות.

מעסיק שהמקום עבודה שלו הינו מחוץ ל"אזור המיוחד" אבל העובד שלו הינו תושב קבע באזור זה יהיה זכאי המעסיק להגיש תביעה במסלול השכר עבור אותו העובד גם.

יוליה זורובסקי

ייעוץ ראשוני ללא עלות

דילוג לתוכן